Ochrona prywatności kandydatów

ICN Polfa Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 2, nr KRS 0000085122, z grupy Bausch Health jest zobowiązana do ochrony Państwa prywatności. Aby to zrealizować, ograniczamy zbieranie danych osobowych kandydatów do potrzeb związanych z rekrutacją i podejmujemy kroki w celu ich właściwego zabezpieczenia. Niniejszy dokument wyjaśnia jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy, w jakim celu i komu mogą one zostać ujawnione.

Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy?

ICN Polfa Rzeszów S.A.gromadzi następujące informacje: kim Państwo są i jak się z Państwem skontaktować, w tym między innymi Państwa imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, kryteria kwalifikujące do pracy, co do miejsca oraz stanowiska na jakie Państwo aplikują oraz dane teleadresowe. Gromadzimy również informacje dotyczące Państwa doświadczenia w pracy, wykształcenia i kwalifikacji do zatrudnienia w ICN Polfa Rzeszów S.A.w tym informacje dostarczone przez poprzednich pracodawców i inne dane zgromadzone w trakcie procesu weryfikacji Państwa doświadczeń zawodowych.

ICN Polfa Rzeszów S.A.ogranicza gromadzenie i wykorzystywanie wrażliwych danych osobowych. Na przykład, gromadząc informacje o pochodzeniu etnicznym, są one wykorzystywane wyłącznie do oceny sukcesu programu integracji w ICN Polfa Rzeszów S.A..

ICN Polfa Rzeszów S.A.może sprawdzać Państwa referencje, zbierać dane osobowe Państwa dotyczące od stron trzecich lub z zewnętrznych źródeł i/ lub sprawdzić dane osobowe przez Państwa dostarczone.

W jakim celu gromadzimy Państwa dane osobowe?

ICN Polfa Rzeszów S.A.ogranicza zbieranie i przetwarzanie danych osobowych do tych, które są transparentne w ocenie, zgodne z prawem, użyteczne, nie są nadmierne w swoim prawnie uzasadnionym interesie, w celu:

  • przeprowadzenia rekrutacji i/ lub podjęcia decyzji o zatrudnieniu;
  • zaplanowania i kierowania biznesem;
  • ustanowienia, dochodzenia lub obrony praw przysługujących ICN Polfa Rzeszów S.A.lub uzyskania porady prawnej;
  • spełnienia wymogów prawa, regulacyjnych lub procesów sądowych;
  • w związku z innymi ważnymi celami dotyczącymi zatrudnienia np. monitoring równych szans;
  • realizacji wszelkich innych celów zgodnych z prawem w sytuacji nagłej

W przypadku, gdy ICN Polfa Rzeszów S.A.będzie potrzebował Państwa danych osobowych do innych celów, będzie prosił Państwa o zgodę na ich wykorzystanie.

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych i gdzie są one przetwarzane?

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć pracownicy Działu Personalnego Bausch Health Poland sp. z o.o., kierownicy i inny personel, któremu dane te są potrzebne w wykonywaniu swoich obowiązków. Może się również zdarzyć, że udostępnimy Państwa dane osobowe stronie trzeciej, w razie potrzeby, aby móc zrealizować cele opisane powyżej. Przykładowo ICN Polfa Rzeszów S.A.wykorzystuje kontrahentów i dostawców do wykonywania niektórych usług takich jak weryfikacja danych kandydata. Ci dostawcy i kontrahenci są zobowiązani do ochrony Państwa danych osobowych i do działania wyłącznie w imieniu i na zlecenie ICN Polfa Rzeszów S.A.zgodnie z obowiązującym prawem. W odpowiednich przypadkach możemy ujawnić Państwa dane osobowe instytucjom prawnym lub organom regulacyjnym zgodnie obowiązującym prawem.

Może się również zdarzyć, że przekażemy Państwa dane osobowe do innych spółek z grupy Bausch Health w celach rekrutacji. w tym do USA gdzie prawa ochrony danych osobowych nie oferują takiego samego poziomu ochrony. ICN Polfa Rzeszów S.A. jednak zawarł umowy zaakceptowane przez Komisję Europejską celem zabezpieczenia Państwa danych. Kopię tej umowy możecie pozyskać kontaktując się z ICN Polfa Rzeszów S.A. pod poniższym adresem:

DPO@bausch.com

Ochrona Państwa danych osobowych

ICN Polfa Rzeszów S.A.wdrożył program zabezpieczenia danych, który zawiera fizyczne, techniczne i organizacyjne środki ochrony Państwa danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem, bezprawnym przetwarzaniem i przypadkową utratą, zniszczeniem bądź ich zmianą.

Państwa prawa

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów, macie Państwo prawo do: dostępu, sprostowania, ograniczenia, sprzeciwu, usunięcia lub zmiany Państwa danych osobowych. Jeśli Państwo chcecie skorzystać z któregokolwiek z tych praw, należy skontaktować się z nami pod poniższym adresem:

ochronadanychosobowych@bauschhealth.com

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Jeżeli nie zaoferujemy Państwu zatrudnienia, Państwa dane osobowe zostaną zatrzymane przez okres nie dłuższy niż konieczny do zakończenia procesu rekrutacji, udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące zatrudniania, dochodzenia lub obrony naszych praw lub spełnienia obowiązków prawnych nałożonych przez obowiązujące przepisy chyba, że wyrażą Państwo zgodę się na wzięcie udziału w kolejnych rekrutacjach.

Dalsze informacje

Jeżeli mają Państwo pytania związane z powyższym lub chcą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu lub wykorzystywaniu przez nas Państwa danych osobowych w sposób przedstawiony w niniejszej informacji prosimy o kontakt ochronadanychosobowych@bauschhealth.com.

Jeżeli uzyskana odpowiedź będzie dla Państwa niesatysfakcjonująca lub jeżeli będą mieli Państwo obawy dotyczące procedur przetwarzania danych wdrożonych przez ICN Polfa Rzeszów S.A., mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych ICN Polfa Rzeszów S.A.pod adresem DPO@bausch.com. Mają Państwo także prawo złożyć skargę do organu nadzorczego. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

BAUSCHHEALTH COMPANIES INCBausch Health PolandSP. Z O.O.Produkcja kontraktowa