Informacje o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy

ICN Polfa Rzeszów S.A.
ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów
NIP 8130267131

Informacja o realizowanej strategii podatkowej
za rok podatkowy
2020

Realizując obowiązek wynikający z art. 27c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ICN Polfa Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie (Polfa, Spółka) przedstawia informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020:

1. Informacje o stosowanych przez Spółkę:

a) procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

Spółka posiada procedury i oparte na codziennej praktyce procesy umożliwiające zarządzanie i właściwe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

W zakresie bieżącej praktyki, Spółka realizuje procesy gwarantujące dochowanie należytej staranności, a w szczególności:

 • Weryfikuje dane dotyczące kontrahentów, a w tym:
  • występowanie rachunku bankowego na białej liście lub / i weryfikuje prawidłowość rachunku bankowego z kontrahentem
  • rejestrację kontrahenta jako podatnika podatku VAT w Polsce
  • rejestrację kontrahenta UE jako podatnika VAT UE
 • Kompletuje dokumentację dotyczącą WDT i exportu, umożliwiającą prawidłowe zastosowanie preferencyjnej stawki VAT
 • Weryfikuje transakcje zakupowe z nierezydentami pod kątem występowania podatku
  u źródła, a w tym:
  • Analizuje transakcje pod kątem występowania obowiązku podatkowego
  • Analizuje umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • Gromadzi dokumentację, a w szczególności certyfikaty rezydencji i oświadczenia odbiorcy płatności dotyczące okoliczności związanych z płatnością i statusu podatkowego odbiorcy

Ponadto Spółka posiada procedury i regulaminy, w tym m. in.:

 • Procedury korporacyjne SOX (Sarbanes Oxley Compliance), na bazie których opracowane są procedury lokalne lub wdrożone punkty kontrolne zapewniające prawidłowość procesów i kompletność zapisów księgowych, m.in.:
  • Procedura uzgodnienia sald
  • Procedura sprawozdawczości finansowej, konsolidacji i zamknięcia ksiąg, księgowości, a w szczególności harmonogram zamknięcia miesiąca, zapewniający, że wszystkie dokumenty są zaksięgowane, podatki zaksięgowane, konta rozliczone
  • Procedura środków trwałych
  • Procedura zarządzania zapasami
  • Procedura płac
  • Procedury procesu P2P
  • Procedura treasury
  • Procedura Phishing
 • Procedury wewnętrzne, zarządzenia i instrukcje, które umożliwiają prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych, m. in.:
  • Procedura zawierania umów zawierająca dokument CAF (CONTRACT APPROVAL FORM) wymagany przy zawieraniu każdej umowy
  • Procedura i polityka samochodowa
  • Procedura Akceptacja i rozliczanie wydatków służbowych
  • Procedura dotycząca procesu użytkowania i rozliczania sprzętu służbowego
  • Procedura Zakupowa
 • Procedurę MDR, na którą składają się:
  • Ramowa procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych, oraz
  • Instrukcja MDR

b) dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

W 2020 r. Spółka nie realizowała form dobrowolnej współpracy z organami KAS. Spółka w szczególności nie zawierała umów współdziałania, uprzednich porozumień cenowych ani nie występowała o wydanie opinii zabezpieczających.

2. Informacje:

a) odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Spółka prowadzi w Polsce aktywną działalność gospodarczą i jest polskim rezydentem podatkowym.

W ramach ciążących na niej obowiązkach wynikających z przepisów prawa podatkowego, w 2020 roku Spółka odprowadzała:

 • jako podatnik:
  • podatek dochodowy od osób prawnych
  • podatek od towarów i usług
  • cło
  • podatek od nieruchomości
  • podatek akcyzowy
 • jako płatnik:
  • podatek dochodowy od osób fizycznych, oraz
  • podatek dochodowy od osób prawnych (podatek u źródła - WHT)

W związku z ciążącymi na niej, jako podatniku i płatniku, obowiązkami podatkowymi, Spółka składała wymagane prawem deklaracje, zeznania oraz informacje podatkowe a także przygotowywała wymagane dokumentacje (np. dokumentacja cen transferowych).

Wdrożone przez Spółkę procedury i procesy oraz kompetentny zespół umożliwiły Spółce rzetelne wywiązywanie się ze zobowiązań podatkowych za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.

b) o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa wart. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą.

W 2020 roku Spółka:

- nie przekazała Szefowi KAS informacji o schemacie podatkowych (MDR-1), niemniej jedna informacja MDR-1 złożonych przez inny podmioty dotyczyła Spółki jako korzystającego – informacja ta dotyczyła podatku dochodowego od osób prawnych

- przekazała jedną informację korzystającego o schemacie podatkowym (MDR-3) – dotyczyła ona podatku dochodowego od osób prawnych.

3. Informacje o:

a) transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej:

W roku 2020 nie wystąpiły transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki.

b) planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4

Legal Entities Rationalization Project (LER):

W ramach prowadzonego w Grupie Bausch Health globalnego projektu LER mającego na celu zmniejszenie liczby podmiotów należących do Grupy, dokonane zostały poniższe działania restrukturyzacyjne mogące mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki i/lub jej podmiotów powiązanych:

- przyjęcie w ramach wypłaty dywidendy od podmioty zależnego weksli i wierzytelności pieniężnych z tytułu pożyczki oraz przekazanie wskazanych wierzytelności do wspólnika Spółki w ramach wypłaty dywidendy

Spin off:

6 sierpnia 2020 r. Grupa Bausch Health ogłosiła plan wdrożenia globalnego Projektu „Spin off” mającego na celu wyodrębnienie w jej ramach dwóch pionów gospodarczych. Po wdrożeniu:

- Spółka posiadać będzie miała potencjalnie większą liczbę odbiorców, a wolumen jej produkcji i sprzedaży może ulec zmianom.

- zagraniczny podmiot zależny Spółki posiadać będzie mniejszą liczbę podmiotów zależnych w stosunku do niego (przeniesienie udziałów w spółkach na inne podmioty z Grupy).

Wdrażanie  najważniejszych punktów Projektu w ramach regionu EMEA rozpoczęło się w roku 2021.

4. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:

a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej:

Spółka nie składa takich wniosków.

b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej:  Spółka nie składa takich wniosków

c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług: Spółka nie składa takich wniosków.

d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.14):

Spółka nie składa takich wniosków.

5) informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

BAUSCHHEALTH COMPANIES INCBausch Health PolandSP. Z O.O.Produkcja kontraktowa